HK Ski Team Member​
Keith Samuel NOYES
SA-HK Level : Gold Badge
Year of Birth : 1964
FAN Man Wai Gary
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 1974
Alexandra Helen MURRAY-TACON
SA-HK Level : Gold Badge
Year of Birth : 1997
WONG Jerome Jimmy
SA-HK Level : Gold Badge
Year of Birth : 2001
Matthew SIN
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2001
Arabella Carolina Yili NG
SA-HK Level : Gold Badge
Year of Birth : 2001
LEUNG Ho Ching Vanessa
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2002
Audrey Alice KING
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2002
Lucas Cheuk Hin NG
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2003
Lucas Yi xiang ZHENG
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2003
Justin Guang Zhen LEE
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2003
Jack Maurice ARCHER
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2003
Ryan Elliott King Ho WONG
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2004
Alexandra TSE
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2004
Matthew LEE
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2004
Jack Henry CHOU
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2004
Andrea Nga Yi CHENG
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2004
Ethan Wai Chi LEUNG
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2004
David Leung
SA-HK Level : Bronze
Year of Birth : 2004
Wesley Harrison YIP
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2004
WONG Jeremy Joseph
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2004
Nathan Leung
SA-HK Level : Bronze
Year of Birth : 2004
LAM Yik Shan
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2004
Charlotte Bernice IP
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005
LAM Yik Lam
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2005
Carsten Yu Hin CHOW
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005
Eloise Yung Shih KING
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005
William Alexander DOO
SA-HK Level : Bronze Badge
Year of Birth : 2005
Isaac LEE
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005
Valerie Yung HA
SA-HK Level : Bronze Batch
Year of Birth : 2005
Brenton Wong
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005
CORNU-WONG Chloe
SA-HK Level : Silver Badge
Year of Birth : 2005